บริการหนังสือส่งถึงที่ (Book Delivery Service)
เงือนไขการใช้บริการ
-ให้บริการเฉพาะอาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์
-รับหนังสือได้ที่ห้องสมุด/ผู้ประสานงาน ของคณะที่ท่านสังกัด
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

วันที่: 18/06/2024

ชื่อ-สกุล * ภาควิชา * คณะ *

E-mail * โทรศัพท์ (ภายใน)*

รหัสบุคลากร*

ข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืม

1. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

2. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

3. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

4. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

5. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title



*

กรอกรหัสยืนยัน 4 หลัก

 

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ (66) 0-7428-2352 โทรสาร(66) 0-7444-6694
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University © 2004 All rights reserved.