แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

(โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม เพื่อชำระเงินค่ามัดจำเอกสาร)

E-mail ผู้ขอ (โปรดแจ้ง e-mail จริง เพื่อการตอบกลับ)
ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา โทรศัพท์
ข้อมูลที่ต้องการ :


ก่อนส่งข้อมูล โปรดตรวจสอบให้ครบถ้วน มิฉะนั้นห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้

กรอกรหัสยืนยัน 4 หลัก