แบบฟอร์มสั่งสำรองหนังสือ

ก่อนกรอกข้อมูล ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือได้จาก ฐานข้อมูลห้องสมุด

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์
ภาควิชา คณะ
รหัสวิชา E-mail
       
  รายการที่ 1    
ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่
ชื่อหนังสือ บาร์โค้ด
จำนวนเล่ม จำนวนวัน
       
  รายการที่ 2    
ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่
ชื่อหนังสือ บาร์โค้ด
จำนวนเล่ม จำนวนวัน
       
  รายการที่ 3    
ชื่อผู้แต่ง เลขหมู่
ชื่อหนังสือ บาร์โค้ด
จำนวนเล่ม จำนวนวัน

โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
*กรอกรหัส 4 หลัก เพื่อยืนยัน