บริการท่านขอมาเราจัดให้
(เฉพาะอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

บริการท่านขอมาเราจัดให้ เป็นบริการหาตัวเล่มหนังสือ/วารสารที่ผู้ใช้บริการต้องการจากชั้นหนังสือ
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ทรัพยากรห้องสมุด

วัน/เดือน/ปี:28/09/2022

ชื่อ-สกุล ภาควิชา คณะ

E-mail โทรศัพท์ (ภายใน)

 

ท่านต้องการให้หอสมุดคุณหญิงหลงฯ หาตัวเล่มสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้

1. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

2. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

3. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

4. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

5. Barcode Collection Call no./Vol. no.

    Title

กรอกรหัสยืนยัน 4 หลัก

ขอบคุณที่ใช้บริการ เราจะแจ้งผลให้ท่านทราบภายใน 2 วัน

เชิญท่านรับตััวเล่มได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนภายใน 3 วันหลังการแจ้งผลให้ท่านทราบ
หลังจากนั้นเราจะนำหนังสือกลับคืนชั้นหนังสือตามปกติค่ะ

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.13 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ (66) 0-7428-2352 โทรสาร(66) 0-7444-6694
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University © 2004 All rights reserved.