loading...
[เข้าสู่ระบบ] บริการห้องสมุด แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ผลลัพธ์ 1 - 19 จาก 19

1. แบบฟอร์ม บริการวิเคราะห์การอ้างอิง
แบบฟอร์ม บริการวิเคราะห์การอ้างอิง
   
1502 hits
2. บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
   
1245 hits
3. บริการหนังสือด่วน
บริการหนังสือด่วน
   
2036 hits
4. สมัครรับข่าวสารประชาสัมพันธ์
สมัครรับข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
855 hits
5. แบบกรอกข้อมูลการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
แบบกรอกข้อมูลการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
   
1369 hits
6. แบบฟอร์ม Ask A Librarian
แบบฟอร์ม Ask A Librarian
   
1955 hits
7. แบบฟอร์มการส่งคืนหนังสือ
แบบฟอร์มการส่งคืนหนังสือ
   
679 hits
8. แบบฟอร์มขอสำเนาบทความ
แบบฟอร์มขอสำเนาบทความ
   
1108 hits
9. แบบฟอร์มขอใช้บริการ book delivery
แบบฟอร์มขอใช้บริการ book delivery
   
620 hits
10. แบบฟอร์มขอใช้บริการ Order on demand
แบบฟอร์มขอใช้บริการ Order on demand
   
1526 hits
11. แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายสำเนาเฉพาะเอกสารที่มีในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายสำเนาเฉพาะเอกสารที่มีในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   
881 hits
12. แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
   
1516 hits
13. แบบฟอร์มบริการท่านขอมาเราจัดให้
แบบฟอร์มบริการท่านขอมาเราจัดให้
   
1324 hits
14. แบบฟอร์มสมัครรับข้อความบริการห้องสมุดทาง SMS
แบบฟอร์มสมัครรับข้อความบริการห้องสมุดทาง SMS
   
1026 hits
15. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะบุคคลภายนอก)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะบุคคลภายนอก)
   
1559 hits
16. แบบฟอร์มสั่งซื้อตำรา
แบบฟอร์มสั่งซื้อตำรา
   
1246 hits
17. แบบฟอร์มสั่งสำรองหนังสือ
แบบฟอร์มสั่งสำรองหนังสือ
   
938 hits
18. แบบฟอร์มใบสมัคร pullinet
แบบฟอร์มใบสมัคร pullinet
   
1370 hits
19. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
   
1052 hits

 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
Best View
Resolution 1024x768 +
Line Official