loading...
[เข้าสู่ระบบ] บริการห้องสมุด แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ผลลัพธ์ 1 - 19 จาก 19

1. แบบฟอร์ม บริการวิเคราะห์การอ้างอิง
แบบฟอร์ม บริการวิเคราะห์การอ้างอิง
   
1524 hits
2. บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ
   
1264 hits
3. บริการหนังสือด่วน
บริการหนังสือด่วน
   
2060 hits
4. สมัครรับข่าวสารประชาสัมพันธ์
สมัครรับข่าวสารประชาสัมพันธ์
   
873 hits
5. แบบกรอกข้อมูลการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
แบบกรอกข้อมูลการขอหมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
   
1394 hits
6. แบบฟอร์ม Ask A Librarian
แบบฟอร์ม Ask A Librarian
   
1972 hits
7. แบบฟอร์มการส่งคืนหนังสือ
แบบฟอร์มการส่งคืนหนังสือ
   
707 hits
8. แบบฟอร์มขอสำเนาบทความ
แบบฟอร์มขอสำเนาบทความ
   
1128 hits
9. แบบฟอร์มขอใช้บริการ book delivery
แบบฟอร์มขอใช้บริการ book delivery
   
645 hits
10. แบบฟอร์มขอใช้บริการ Order on demand
แบบฟอร์มขอใช้บริการ Order on demand
   
1554 hits
11. แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายสำเนาเฉพาะเอกสารที่มีในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายสำเนาเฉพาะเอกสารที่มีในสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
   
916 hits
12. แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
แบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
   
1553 hits
13. แบบฟอร์มบริการท่านขอมาเราจัดให้
แบบฟอร์มบริการท่านขอมาเราจัดให้
   
1346 hits
14. แบบฟอร์มสมัครรับข้อความบริการห้องสมุดทาง SMS
แบบฟอร์มสมัครรับข้อความบริการห้องสมุดทาง SMS
   
1042 hits
15. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะบุคคลภายนอก)
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด (เฉพาะบุคคลภายนอก)
   
1578 hits
16. แบบฟอร์มสั่งซื้อตำรา
แบบฟอร์มสั่งซื้อตำรา
   
1272 hits
17. แบบฟอร์มสั่งสำรองหนังสือ
แบบฟอร์มสั่งสำรองหนังสือ
   
968 hits
18. แบบฟอร์มใบสมัคร pullinet
แบบฟอร์มใบสมัคร pullinet
   
1400 hits
19. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย
   
1072 hits

 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
Best View
Resolution 1024x768 +
Line Official