loading...
[เข้าสู่ระบบ]
แนะนำ...แหล่งสารสนเทศที่คนไทยควรรู้! "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" มี e-book ด้วยนะคะ ^_^


     

      เมษา cool หน้าร้อนแบบนี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอนำเสนอ...แหล่งสารสนเทศที่คนไทยควรรู้!

แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ เรามาทำความรู้จักกับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แบบคร่าวๆ กันก่อนนะคะ   

 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเทศไทย หมายถึง สภาที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือน และประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญชั่วคราว

แทนรัฐธรรมนูญถาวร สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีลักษณะเป็นสภาเดี่ยวซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหาร ซึ่งรัฐธรรมนูญบางฉบับอาจ

กำหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญอีกหน้าที่หนึ่ง

 

alt

 

เข้าสู่เว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คลิก http://www.senate.go.th/w3c/senate/main.php

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

     enlightenedenlightenedenlightenedนอกจากนี้ เว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา enlightenedenlightenedenlightened

ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลในรูปของ e-book ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

- รัฐธรรมนูญ

- พระราชบัญญัติ

- รายงานการศึกษา คณะกมธ.

- ประวัติความเป็นมาของ พรบ.

- จุลนิติ

- สารสนช. และสารวุฒิ

- สิ่งพิมพ์สำนักงาน

- บทความวิชาการ

- เอกสารแจกสมาชิกวุฒิสภา

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

alt

 

yesเข้าสู่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

คลิก http://www.senate.go.th/book_shelf/book_detail.php

 

 

 

 

Comments (0)Add Comment
Write comment
You must be logged in to post a comment. Please register if you do not have an account yet.

busy
 
 
 
 
   PSU Knowledge Bank KM Board facebook หอสมุดคุณหญิงหลงฯ  
Best View
Resolution 1024x768 +
Line Official