ระบบบอกรับต่ออายุวารสารประจำปี

เข้าสู่ระบบโดยใช้ username, password ที่ได้จาก PSU Passport
   
    username:
   
    password:
   
 
   
   
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ (66) 0-7428-2352 โทรสาร(66) 0-7428-2398 

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาต่างๆได้ที่

อัษฎายูธ อุบลกาญจน์ - พัฒนาและปรับปรุง Version 2009-2016
โทร. 2381 อีเมลล์ aussadayut.u@psu.ac.th

[ พัฒนาโดย คุณคมกฤช นิลวิจิตร Version 2008 ]