ที่มา : เทิดไท้องค์อัครศิลปิน : จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/12/05/entry-1
 
 

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม
          ด้วยความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ผนวกรวมกับพระอัจฉริยภาพ ทำให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเลิศทางด้านศิลปะทุกแขนง แต่น้อยคนนักที่จะมีโอกาส
ได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมในด้านจิตรกรรมที่พระองค์ทรงเชี่ยวชาญมิยิ่ง
หย่อนไปกว่าพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆ
.        พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเกิดขึ้นจากความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครั้งที่ประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปีพุทธศักราช
 ๒๔๘๐-๒๔๘๔โดยศึกษาด้วยพระองค์เอง ทรงฝึกเขียนจากตำราที่ทรงซื้อ และมีผู้
ทูลเกล้าฯ ถวาย และเมื่อสนพระราชหฤทัยผลงานของศิลปินผู้ใดก็จะเสด็จพระราช
ดำเนินไปทรงเยี่ยมศิลปินผู้นั้นถึงที่พัก ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทอดพระเนตรวิธี
การทำงาน จนทรงเข้าพระราชหฤทัยในการสร้างสรรค์ของศิลปินเหล่านั้นเป็นอย่างดี 
.      ภายหลังที่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์แล้ว ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ทรงเริ่มเขียนภาพอ
ย่างจริงจังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาศิลปิน ทั้งจิตรกร และประติมากร
 เข้าเฝ้าเป็นครั้งคราว พระราชทานเลี้ยงอาหารบ้าง ให้มาร่วมเขียนภาพบ้าง เนื้อหา
และข้อมูลในการเขียนภาพนั้น ในระยะแรกๆ พระองค์ทรงเขียนภาพเหมือนจาก
พระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ และผู้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาท และมีภาพผลงาน
หลายชิ้นที่ทรงเขียนภาพหุ่นนิ่งและภาพทิวทัศน์บ้าง แต่โดยสรุปแล้ว เนื้อหาจากภาพคน
จะเป็นแนวเรื่องหลักของการทรงงานจิตรกรรม

 
 
  
 
 
ที่มา : เทิดไท้องค์อัครศิลปิน : จิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/12/05/entry-1
 
           
                     Next