ตามรอยพ่อแห่งแผ่นดิน ณ หออัครศิลปินถิ่นเลิศล้ำ
 
 
  
 
 
ที่มา : หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8/
 
         "หออัครศิลปิน"จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ในหลวง เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
เพื่อแสดงผลงานอันทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็น
 "อัครศิลปิน"
       
       ภายในหออัครศิลปินแบ่งส่วนเป็นห้องตามศิลปะประเภทต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และบรรดาเหล่าศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แขนงต่าง ๆ เช่นวรรณกรรม หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดแสดงพระราชประวัติ และ
พระอัจฉริยภาพมีอยู่ 2 ห้อง คือบริเวณชั้น2 และบนชั้น 3
       
       ในชั้น 2 เป็นการนำเสนอในรูปแบบวีดีโอเป็นจำนวน 9 ตอน แต่ละตอนบ่งบอกถึงพระ
ปรีชาด้านต่างๆ อาทิ ด้านหัตถกรรม ที่นำเสนอพระปรีชาสามารถในการสร้างเรือใบ "ซูเปอร์มด"
 ด้วยภาพถ่ายดูราแทน แบบจำลองเรือใบซูเปอร์มด ด้านวรรณศิลป์และวาทศิลป์ ที่นำเสนอ
พระปรีชาสามารถด้านการทรงใช้ภาษาในงานวรรณกรรมของพระองค์ จัดแสดงผลงาน
พระราชนิพนธ์ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ พระมหาชนก และทองแดง
       
       ส่วนบนชั้น 3 ก็เป็นอีกห้องหนึ่ง ที่นำเสนอเรื่องราวของอัครศิลปิน โดยผ่านสื่อวีดีทัศน์
 นำเสนอภาพความเป็นอัครศิลปินที่รายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ภาพความเป็นมิ่งขวัญแก่
ศิลปินทุกแขนง นอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัส และพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน มีการนำเสนอ
เป็นภาพนิ่ง และสื่อมัลติมีเดีย จัดแสดงผลงานด้านคีตศิลป์ และภาพฝีพระหัตถ์ที่หาชมได้ยาก
       
       สำหรับจุดสำคัญของหออัครศิลปินคงจะหนีไม่พ้น ที่ประดิษฐานบุษบกไม้ประดับกระจก
ปิดทอง ภายในบุษบกประดิษฐานพระราชสัญจกร ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำลอง บนพาน
แว่นฟ้า นั้นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ
"อัครศิลปิน" ฐานโดยรอบบุษบก 
 
 

 
 

ที่มา : วารสารไทย.32(114) : 16

 
 
 
 

ที่มา : วารสารไทย.32(114) : 18

 
 
 

ที่มา : วารสารไทย.32(114) : 20

Previous