ท่องขุมทรัพย์ดนตรี ที่หอสมุดแห่งชาติ
       
 
 

              ภาพวาดจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ หอศิลปะเจ้าฟ้า  ที่มา : จิตรกรรมฝีพระหัตถ์  https://klongkaew2.wordpress.com/

 
 

ในปี พ.ศ. 2507 พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เด็จเยือนประเทศออสเตรีย
ซึ่งเป็นศูนย์กลางดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก และในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2507 สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา
 (The Institute of Music and Arts of the City of Vienna) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและ
สมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลขที่ 21 แด่พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว และจารึกพระนามาภิไธยของพระองค์ลงบนแผ่นหินสลัก
ของสถาบัน ทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรตินี้

 
 

   หอสมุดแห่งชาติ แถวย่านวชิรพยาบาล เป็นอาคารรูปทรงแปลกประหลาดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ
หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งอาคารหลังนี้ก็คือ “หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
ที่ภายในตัวอาคารเมื่อเข้าไปสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือ แท่นแก้วที่บรรจุเอกสารประชามติของประชาชน
ทั่วประเทศ อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2528 มีทั้งหมด2ชั้น ชั้นบนเป็นส่วนของการบริการข้อมูล
สารนิเทศ ด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน
             ชั้นล่างนอกจากเป็นที่เก็บประชามติของประชาชนทั่วประเทศแล้ว ยังมีภาพกิจกรรมที่แสดง
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญหอเฉลิมพระ
เกียรติแห่งนี้ ยังให้การบริการข้อมูลหนังสือและโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์อีกด้วย       
     ส่วนภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ยังสามารถแบ่งย่อมแยกเป็นห้องสมุดอีกหลายห้อง หนึ่งในนั้น
คือ "หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" ใครที่ได้มาสัมผัสจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือ
ขุมปัญญาทางดนตรีแจ็ส และเพลงพระราชนิพนธ์ ขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นที่หนึ่งในประเทศไทย
คงไม่ผิดนัก หอสมุดดนตรีแห่งนี้สร้างขึ้น ในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
     สำหรับผู้จัดตั้งคือคณะดนตรีอ.ส.วันศุกร์ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างหอสมุดดนตรีขึ้น
 เป็นสถานที่ที่สร้างเชื่อมต่อจากอาคารห้องสมุดทูลกระหม่อมสิรินธร ซึ่งอยู่ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ              
    หอสมุดดนตรีนับเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ ซึ่งใครอยากสัมผัส
เพลงพระราชนิพนธ์ ภายในแบ่งเป็น3ชั้น ชั้นแรกเป็นส่วนของห้องโถงอเนกประสงค์ ถัดขึ้นมาเป็น
ส่วนของห้องบริการเพลงพระราชนิพนธ์ ที่นี่เขามีให้ฟังแต่ละเพลงช่างไพเราะยิ่งนัก สมควรยิ่งแล้ว
ที่ได้รับพระราชสมัญญานามว่า "อัครศิลปิน" ชั้นบนสุด เป็นห้องจัดแสดงผลงานด้านต่างๆ ของ
องค์ในหลวง ตึกมีขนาดกว้าง12เมตร และยาว 18.50 เมตร              
     อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2528 มีทั้งหมด2ชั้น ชั้นบนเป็นส่วนของการบริการข้อมูลสารนิเทศ
ด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน(จิตรกรรมฝีพระหัตถ์  https://klongkaew2.wordpress.com/ )

 
 

 
 

ที่มา : วารสารไทย.32(114) : 21

 
 
 
 

ที่มา : วารสารไทย.32(114) : 24

 
 
 
 

ที่มา : วารสารไทย.32(114) : 25

Previous