Home   Main
ประวัติ ลวดลายผ้า อุปกรณ์
 ขั้นตอนการทอเอกลักษณ์
อ้างอิง

ผ้าทอนาหมื่นศรี…สินค้าดีศรีเมืองตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอมือด้วยเทคนิคการเก็บ ตะกอ (การสร้างเส้นยืน)
สร้างลวดลายด้วยการทอยกเขา เพื่อเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ซึ่งเป็นการทอลวดลาย
แบบเดียวกับ การทอเทคนิค “ขิด” ในภาคอีสาน แต่ในภาคใต้จะเรียกผ้า
ที่มีการยกตะกอทั้งหมดในท้องถิ่นว่า “ผ้ายก” มีแหล่งผลิต
อยู่ที่หมู่บ้านนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
สถานที่ตั้ง : 119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
ผู้นำ : คุณกุศล นิลละออ
โทรศัพท์ : 08 1476 4318, 075 583524 075 583524

1. กลุ่มดำเนินการจำหน่ายสินค้า (ผ้าทอ)
 ที่ทำการกลุ่มโดยสมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรขาย
เป็นประจำทุกวันๆละ 2 คน เปิดบริการ
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.
โดยไม่รับค่าตอบแทน


2. จำหน่าย ณ ที่ศูนย์ OTOP IMT – GT Plaza
จังหวัดตรัง โดยมีผู้แทนไปจำหน่าย
บริการเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา
09.00 น.-20.00 น. ทางกลุ่มจะหักจาก
สมาชิกคนละ 30 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ขาย
และจะขายผ้าให้ผู้ขายในราคาขายส่ง

3. จำหน่าย ณ ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า
พื้นเมืองจังหวัดตรัง คิดค่าบริหารจัดการ
โดยหักจากสมาชิกคนละ 30 บาท
ขายในราคาขายส่ง

4. จำหน่าย ณ ร้านขนิษฐา อำเภอนาโยง
จังหวัดตรัง คิดค่าบริหารจัดการในการขายร้อยละ

5. จำหน่าย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา / โรงแรมวัฒนาพาร์ค / โรงแรมตรัง