รางวัลประกาศเฉลิมพระเกียรติ
 

พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้ปรากฏขจรขจายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปปัตถกรรมของไทยนี้  ได้มีสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  ถวายรางวัลประกาศเฉลิมพระเกียรติ  และถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์เป็นจำนวนมาก 
เช่น องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ิ  (UNESCO)  ไดทูลเกล้าฯ  ถวาย  เหรียญทองบุโรพุทโธ  (UNESCO)   Borobudur Gold medal)  เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๓๕ ในฐานะที่ทรงอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมอันเป็นมรดกล้ำค่า
ของมนุษยชาติ
                สมาคมเอเชีย  (Asia Society)  ทูลเกล้าฯ  ถวายรางวัลด้านมนุษยธรรม  (Humanity Award)  เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๒๘                 คณะกรรมการอำนวยการด้านอนุรักษ์มรดกไทยน้อมเกล้าฯ  ถวายพระราชสมัญญา  องค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกช่างศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๓๖
    และเมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน  รวม  ๑๖  แห่ง  ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาต่าง ๆ  ในจำนวนนี้  มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านศิลปะ  เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  สาขาศิลปะไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาวิชานฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สาขาศิลปะ  และสถาบันราชภัฏ  ๓๖  แห่งได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ  ถาวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาศิลปะศาสตร์  สาขาศิลปกรรม  และศิลปะประยุกต์  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  สาขาศิลปกรรม  และศิลปะประยุกต์  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถด้วย

   
สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธ ท ี่2 และเจ้าชายฟิลลิป แห่งสหราชอาณาจักร
ทรงชื่นชมผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
 
 
       
 
 
 
         
เอกสารอ้างอิง
ุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. 2553. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ศิลป์แผ่นดิน เทิดธำรง. วารสารไทย. 31 (115): 29-34.
 
PREVIOUS