“ช่วยชาวเขา  ช่วยชาวเรา  ช่วยชาวโลก”
 
     
 

“...เรื่องที่ช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา
 เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น  สามารถที่จะเพาะปลูก
สิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง  ที่มีโครงการเช่นนี้  จดประสงค์อย่างหนึ่ง
ก็คือมนุษยธรรม  อยากที่จะให้ผู้ที่อยู่ในที่ทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว
 มีความเจริญได้  อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย 
เพราะเป็นปัญหาใหญ่  ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด  ถ้าเราสามารถที่จะช่วยชาวเขา
ให้ปลูกพืชผลที่เป็นประโยชน์มาก  เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด  ปลูกฝิ่น  ทำให้นโยบาย
การระงับการปราบการสูบฝิ่น  และการค้าฝิ่นได้ผลดีอันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง
 ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือ  ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกที่อาจ
ทำให้บ้านเมืองเราไปสู่หายนะได้  โดยที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
 ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา  ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี  ความอยู่ดีกินดี
 และปลอดภัยได้อีกทั้งประเทศ  เพราะว่าถ้าเราสามารถทำโครงการนี้ให้สำเร็จ
  ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง  สามารถที่จะมีการอยู่ดีกินดีพอควรและสนับสนุน
นโยบายที่จะรักษาป่าไม้  รักษาดิน  ให้เป็นประโยชน์ต่อไป  ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก...”

 
 

    พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องโครงการที่ช่วยเหลือชาวเขา  เมื่อครั้งเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๑๗ 

 
           
        HOME       MAIN   ความหมาย          ความเป็นมา วัตถุประสงค์มูลนิธิโครงการหลวง

สถานีวิจัยโครงการหลวง