ตลอดเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเป็นเวลายาวนานกว่า ๖ ทศวรรษ แห่ง
การครองราชย์ที่ผ่านมา เหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างได้
รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจมากล้นที่ทรงปฏิบัติและพระ
ราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา อย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเสียสละ
ประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย 
สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า
 ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 
 

 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานลักษณะ
ทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสามารถปฏิบัติได้จริง
โดยทรงเน้นพัฒนาคนเป็นตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนและการ
มีส่วนร่วมการตัดสินใจของประชาชนและการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตน
และดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและทำตามลำดับขั้นอย่าง
บูรณาการ ซึ่งอาศัยความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการรู้รักสามัคคีของทุกฝ่าย
 อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ของ
พสกนิกรบังเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการทั่ว
ประเทศ เริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปัญหาของราษฎร
ด้วยพระองค์เอง จึงทรงทราบถึงมูลเหตุแห่งปัญหาอย่างถ่องแท้ จากนั้นจึงมี
พระบรมราชวินิจฉัยพระราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับไป
 ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านเกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุข
 การคมนาคม หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักการทรงงานอันประเสริฐ ดังนี้

 
   
     
             
                  MAIN