Co-Browse of The Ask a Librarian

คำแนะนำ

   Co-Browse of The Ask a Librarian เป็นบริการสำหรับ Remote Desktop ของเครื่อง Reference ประจำฝ่ายสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบคำถามผู้ใช้ในส่วนที่ต้องทำงานไปพร้อมๆ กัน เช่น การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถ Chat กับบรรณารักษ์ผ่านระบบได้อีกด้วย

   ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่ Microsoft Window XP, 2000, 98

   กรุณาติดตั้งโปรแกรม Net Meeting ก่อนการใช้งานระบบ

   คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Net Meeting

   หมายเลขโทรศัพท์ประจำโต๊ะ Reference : 2352
Untitled Document

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ (66) 0-7428-2352
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University @ 2006 All rights reserved.