ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและว..
   ศิริกร มณีรินทร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส37317 
การถนนอมอาหาร
   นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
641.4 
การถนอมอาหาร
   ชนิดา เวฬุวรางกูร / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
640
ช4950 
การทำเครื่องดนตรี
   มาร์กาเร็ต แมคลีน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
700
ม217 
การทำไร่นาสวนผสม(เศรษฐกิจพอเพียง)
   พงษ์ บัวเเย้ม
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารงาน
   กมล ภู่ประเสริฐ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก4080 
การบริหารจิต สำหรับผู์ใหญ่
   กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ก76 
การบริหารทางจิต สำหรับเด็กวัยรุ่น
   โสมรัสมิ์ จันทรประภา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ส16 
การบริหารทางจิต สำหรับเด็กเล็ก
   กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ก76 
การบอกตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้า
   ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ช2147 
การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา เล่มที่ 7
   สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส511 
การประกันคุณภาพการศึกษา เทคนิคการพัฒนางานเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน..
   สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส2720 
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   วิจารณ์ พานิช / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ว322 
การประมาณค่า
   วัลลภ เฉลิมสุวิวัฒนาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
513.2
ว4368 
การประมาณตน
   ปรีดา ปัณณาจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ป7321 
การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
   พรนิภา ลิมปพยอม / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
พ7562 
การผูกเสี่ยว
   สัญญาลลักษณ์ โลกิตสภาพร / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
84
2537 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต
   โกวิท ประวาลพฤกษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
โก734 
การรับรู้
   โชคชัย ยะชูศรี / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ช126 
การรีไซเคิลเพื่อประหยัดพลังงาน
   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.7282
ล114 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.