ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือ การใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการป..
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
971.1
ส691.ค 
คู่มือ กู้ข้อมูลแบบมืออาชีพ ง่ายๆแต่ได้ผล
   ภานุพันธ์ รอดศรีนาค / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
225
ภ254 
คู่มือ...ประชาชนอนามัยสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรให้ไกลโรค
   เพลินพร ผิวงาม / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
พ7367 2542 
คู่มือการจัดกิจกรรมสื่อนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิตตามป..
   สมทรง แสงแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
330.9593
ส64 
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทย
   วิเวก ปางพุฒพงศ์ / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
780
ว3571 
คู่มือการดำเนินงาน
   นายปกรณ์ ตันสกุล / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป172 
คู่มือการประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
   พจนี เทียมศักดิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
700
พ253 
คู่มือการใช้บทอาขยานภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน
   ทองคูณ หงส์พันธุ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ท921414 
คู่มือการใช้ภาพประกอบการสอนวรรณกรรมสำหรับเด็ก
   กรมวิชาการ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ก1967 
คู่มือครูและผู้ปกครองสำหรับเด็กแก้ปัญหาทางการเรียนรู้-คณิตศา..
   จรีลักษณ์ จิรวิบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.7044
จ73 
คู่มือนวดเพื่อเสริมสุขภาพประจำครอบครัว
   บังอร ประถมสิทธิ์ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
615.882
5112 
คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรุงแก้ไข) เล่ม 2
   ศาสตราจารย์คุณหญิง แม้นมาส ชวลิต / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
020
ศ2847 
คู่มือฝึกเขียน การ์ตูน ด้วยตนเอง
   ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
700
ศ111 
คู่มือวางแผนการเรียน ชีวิต และอาชีพ
   ประพัฒน์ เสนาฤทธิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป7261135628 
คู่มือสู่การเป็นเลิศทางการศึกษา
   อาจารย์อู๋
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.3
อ41 
คู่มือหลักสูตรพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2..
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76 
คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1-2-3 (รวมเล่ม)
   ฝ่ายวิชาการ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372.35
ฝ267 
คู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่ให้พ้นภัยเกม
   นายสุรจิต บัวพิมพ์ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ส42734 
ค่อยๆฝึกฝนนะคนดี
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร4297 
คู่มือการปลูกผักสวนครัว
   เจนธรรม นำกระบวนยุทธ์ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
630น 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.