ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ภาคกลาง
   บุรีรัตน์ สามัตถิยะ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
915.93
บ473 
ภาคตะวันออก
   บุรีรัตน์ สามัตถิยะ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บ915.93 
ภาวะผู้นำการเรียนรู้
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ก711 2546 
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ช่วยครูสู่ความสำเร็จ
   Carl D. Glickman / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก370 
ภาษาควรจำ วัฒนธรรมควรรู้
   อำรุง จันทวานิช / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ3276 
ภาษาอาเซียน
   กวิตา ถนอมงาม 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495
ก7342 
ภาษาไทยวันนี้
   สมพร จารุนัฏ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
8667 
ภาษาไทยวันนี้
   รัตนา ฦาชาฤทธิ์ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ร2421 2541 
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม ๑
   นายสุคนธ์ วิบูลย์ศิลป์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.9118 
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม ๑
   นายสุคนธ์ วิบูลย์ศิลป์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.9118 
ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม
   ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ / 2518
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.5
บ435 
ภูมิทัศน์มหัศจรรย์
   ณกุล ศุภคุณ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
55.4
4147 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
   พรรณิกา ต่วนโสภณ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
030
พ677
2543 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกษตรกรก้าวหน้า
   เกริก ท่วมกลาง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
630
ก76 
ภูเก็ต
   นายเสรี อุ่นยวง / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
5873 
ภูเก็ต
   วิมล ไทรนิ่มนวล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ว367 
ภูเขา
   เจนนิงส์, เทอร์รี / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.43
ท59 2538 
ภูเขาไฟ
   เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
030
ย217 2542 
ภูเขาไฟและแผ่นดินไหว
   เทอร์รี เจนนิงส์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
551.2
ท67 
มงคลชีวิต
   พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
พ711 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.