มหาราชนักประดิษฐ์
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
 
    หน้าแรก          พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย      วันเทคโนโลยีของไทย       รางวัลเทิดพระเกียรติ         พระจอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน         พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
เป็นที่ประจักษ์ชัดในบรรดาพสกนิกรชาวไทยและชนชาติอื่น ๆ ทั่วโลกว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์จนถึงปัจจุบันนี้  พระองค์ได้ทรงคิดค้น
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ยิ่งมาช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือด
ร้อนของอาณาประชาราษฎร์  แก้ปัญหาสำคัญ ๆ ของชาติ ตลอดจนช่วยในการพัฒนา
ประเทศเป็นอเนกอนันต์ ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก  ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันจะเปรียบเทียบได้  พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากเกินกว่าจะพรรณนา
ได้ในเนื้อที่อันจำกัด  แต่อาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมเรื่องสำคัญแทบทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่

นับตั้งแต่เรื่องที่คนมองข้าม เช่น การใช้ผักตบชวากำจัดน้ำเสีย ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่า
  “การใช่อธรรมปราบอธรรม”  การปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้รากยาวยึดดินมิให้พังทลาย
การปลูกพืช ผัก ผลไม้ ทดแทนการปลูกฝิ่นในภาคเหนือ ซึ่งช่วยแก้ปัญหายาเสพติด
และความมั่นคงของชาติเป็นผลสำเร็จอย่างงดงาม การ  “แกล้งดิน”  ทำให้ดินพรุที่
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นดินเปรี้ยว ลดความเป็นกรดลงจนกระทั่งสามารถเพาะปลูก
พืชได้ ทรงริเริ่มทดลองใช้แอลกอฮอล์ผสมน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ตั้งแต่ยุค
น้ำมันราคาถูกจนเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการ
ทดลองใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์แทนน้ำมันดีเซล การใช้  “แก้มลิง”  และเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอย่างได้ผล ไปจนกระทั่ง 
“ฝนพระราชทาน”  ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนของราษฎรในการทำเกษตรกรรม เช่นเดียวกับการประดิษฐ์กังหันน้ำ
 “ชัยพัฒนา”  นำมาใช้แก้ปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
อาทิ

       
 
HOME             MAIN