Home                   หน้าแรก กำเนิด ความนิยม                 หลักฐานเกี่ยวกับโนรา การจัดพิธีโนราโรงครู  
 

โนรานับเป็นความบันเทิงทางวัฒนธรรมที่ฝึงลึกในเลือดเนื้อของคนภาคใต้ โนรามีลักษณะของพิธีกรรมอยู่ในตัว บางครอบครัวต้องทำพิธีแก้บนเลี้ยงผีตายายโนราทั้งเพื่อเซ่นผีบรรพบุรุษ และเพื่อความสงบเรียบร้อยความ
รุ่งเรืองของชีวิตสมาชิกในบ้าน