ผ้าไหมพุมเรียง เป็นงานศิลปหัตถกรร ที่ทำกันในกลุ่มหมู่บ้านชาวไทยมุสลิม

ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่เดิมชาวไทยมุสลิมพุมเรียงทอผ้าสำหรับใช้เองในครัวเรือน ในงานแต่งงาน หรือทำพิธีสุเหร่า

ซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละครอบครัวจะมีกี่กระตุกอยู่แทบทุกบ้าน แต่ภายหลังมีความต้องการมากขึ้น จึงผลิตออกจำหน่ายเป็นอุตสาหกรรครัวเรือน

 

ภาพจาก https://www.facebook.com/pages/Travel-Pum-Reang-Local-Thai-silk-ท่องเที่ยวผ้าไหม-พุมเรียง

 

Contact Information: งานเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์