สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ     ศิลป์แผ่นดิน เทิดธำรง

 

นับแต่พุทธศักราช  ๒๔๙๓  เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี  และต่อมาเมื่อพุทธศักราช  ๒๔๙๙  ทรงได้รับสถาปนาเป็น  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ตราบจนปัจจุบันได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท
ทุกภูมิภาค  และเสด็จพระราชดำเนินไปโดยส่วนพระองค์ด้วย  ได้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากลำเค็ญของราษฎร  อันเกิดจากการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมไม่ได้ผล  จึงมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น  ด้อยโอกาส  มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  และอื่น ๆ  อีกมาก  พระองค์จึงมีพระราช
ปณิธานแรงกล้า  ที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวของราษฎรในชนบท  และยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

 

        ด้วยพระปรีชาญาณปราดเปรื่อง  และด้วยสายพระเนตรอันเฉียบคม  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้ทรงสังเกตว่า  ทุกภูมิภาคของไทย  ล้วนมีงานศิลปหัตถกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ซึ่งกำลังจะเสื่อมสูญไปเพราะขาดการสืบทอด  เช่น  การทอผ้าไหมมัดหมี่  แพรวา  จก  การทำเครื่องเงินและเครื่องทอง  เครื่องถม  การจักสานย่านลิเภา  ไม้ไผ่  กระจูด  การทำตุ๊กตา  เป็นต้น  จึงมีพระราดำริก่อตั้งโครงการศิลปาชีพขึ้น  เพื่อฝึกและสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในชนบท  เป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้

   

โครงการศิลปาชีพนี้  ภายหลังมีผู้ศรัทธาทูลเกล้าฯ  ถวายเงินสมทบทุนเป็นจำนวนมาก  จึงโปรดให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๑๙  โดยทรงพระกรุณารับเป็นประธานกรรมการบริหาร  และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเริ่มแรก  ต่อมาในพุทธศักราช  ๒๕๓๑  เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ