มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิฯ  มีวัตถุประสงค์สำคัญ  ๒  ประการ  คือ                ๑. พื่อให้โอกาสชาวนาชาวไร่และครอบครัวประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้  โดยไม่ต้องพะวงถึง อุปสรรคทางดินฟ้าอากาศ  อันจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
  ๒. เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปหัตถกรรมไทยที่กำลังจะเสื่อมสูญ
ให้คงอยู่  โดยมุ่งผลิตผลงานที่มี คุณภาพดีเยี่ยม


 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชดำริให้จัดตั้ง 
โรงฝึกศิลปาชีพ  สวนจิตรลดาขึ้น  เมื่อพุทธศักราช  ๒๕๒๒  สำหรับสอนและฝึกอบรมงานศิลปะให้แก่นักเรียนที่ทรงคัดเลือก
มาจากครอบครัวราษฎรชนบทที่ยากจน  ไม่มีที่ทำกิน  และมีบุตรมาก 
ระหว่างฝึก  ทรงพระกรุณาพระราชทานเบี้ยเลี้ยง  ที่พักและพาหนะ
รับส่งในการเดินทาง  และเมื่อพัฒนาฝีมือดีขึ้น  ก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้น
  และปรับเป็นเงินเดือนในที่สุด  และยังได้รับการอบรมด้านจิตใจ 
เช่นการฟังธรรม  การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 
การปลูกผังให้รักชาติ  เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกายและใจ

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  โปรดให้สืบหาผู้ชำนาญด้านศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ มาเป็นครูฝึกสอนถ่ายทอดความรู้  เมื่อผู้รับการฝึกสอนมีความชำนาญและพัฒนาฝีมือแล้ว  บางคนก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เป็นครูฝึกสอนต่อไป  และบางคนก็กลับคืนสู่ท้องถิ่น  และผลิตผลงานศิลปาชีพที่มีคุณค่าส่งเข้าสู่โครงการ
                การฝึกศิลปาชีพนี้  นอกจากมีผลด้านเศรษฐกิจแล้ว  ยังมีผลดีด้านสังคมและความมั่นคงของชาติด้วยกล่าวคือ  ราษฏรไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปรับจ้างทำงานในเมืองใหญ่  อันนำไปสู่ปัญหาเกิดชุมชนแออัด  ปัญหาจราจร  ปัญหาสุขภาพอนามัย  ปัญหาครอบครัวแตกแยกโดยเฉพาะชาวเขา  เมื่อได้รับการส่งเสริมศิลปาชีพมีรายได้จากศิลปหัตถกรรม  ก็จะเลิกตัดไม้ทำลายป่า  เลิกปลูกฝิ่นอันเป็นพิษร้ายแรงกระทบถึงความมั่นคงของชาติ

 
     
PREVIOUS     NEXT