Image
10 อันดับภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะ


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการวาดภาพมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์อาจจะเป็นเพราะทรงมีพลังงานสูงส่ง ไม่เป็นคนอยู่นิ่งจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า"สลาตัน" อันหมายถึงลมพายุ พระองค์ท่านจึงสนพระราชหฤทัยในกิจรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจกรรมการขีด ๆ เขียนๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเริ่มต้นเขียนภาพ ทรงเริ่มต้นการวาดภาพเมื่อเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาเมื่อพระชันษา ๓ ขวบครึ่ง และเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้ทรงศึกษาวิชาศิลปะในชั้นเรียนกับพระอาจารย์หลายคน หลังจากนั้นแม้ไม่ได้ทรงเรียนอย่างจริงจัง แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพในทางศิลปะจึงทรงมีผลงานฝีพระหัตถ์จำนวนมากอันได้แก่ งานจิตรกรรมหลากหลายเทคนิค อาทิ งานจิตรกรรมประกอบบทกวีจีน ภาพทิวทัศน์ ภาพที่ทรงจินตนาการเอง ภาพลายเส้น ภาพล้อ งานศิลปะภาพพิมพ์ งานศิลปะ การออกแบบ งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะภาพถ่าย อย่างที่มีผู้กล่าวไว้ว่า "ศิลปะส่องทางให้แก่กัน" ดูจะเป็นความจริงที่จากศิลปะด้านจิตรกรรมซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงก้าวไปสู่ความรักและเข้าใจในงานวรรณกรรม งานดนตรี และงานศิลปะในทุกๆ ประเภท ภาพฝีพระหัตถ์ที่มีจำนวนหลายร้อยภาพ แสดงให้เห็นว่าทรงมีศิลปะอยู่ในพระราชหฤทัยตลอดเวลา ทรงมีผลงานทั้งจิตรกรรมภาพพิมพ์ และลายเส้นมากมายราวกับว่าทรงเป็นศิลปินอาชีพ ในจำนวนภาพฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มีทั้งที่ทรงวาดอย่างตั้งพระราชหฤทัยใช้เวลานานถึง ๓ ชั่วโมง บางภาพวาดเก็บไว้ยังไม่เสร็จ แล้วกลับมาวาดต่อใช้เวลาต่องเนื่องนับปี และบางภาพก็ทรงวาดด้วยเวลาเพียง ๕ นาที รวมทั้งภาพบางภาพที่วาดไม่เสร็จไม่ได้วาดต่อ แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าหรือเปล่งประกายความเป็นศิลปะจะไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ศิลปินใช้ทำงาน ขนาดเลกใหญ่ของผลงาน หรือวาระของการวาด ศิลปะย่อมงดงามด้วยตัวเองเมื่อศิลปินวางพู่กันลงไปแล้ว ผลงานฝีพระหัตถ์ในจำนวนมากเหล่านี้ ผู้เขียนขออนุญาตจัดอันดับภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงคุณค่าทางศิลปะไว้ 10 อันดับ เพื่อให้เป็นบทวิจารณ์ในเชิงศิลปวิจารณ์อย่างสมบูรณ์ ทั้งๆ ที่ผลงานทุกชิ้นย่อมมีคุณค่าในตัวเอง และมีภาพที่งดงามทรงคุณค่าอยู่เป็นจำนวนมากการจัดอนดับนี้จะช่วยให้ผู้ชมทั่วไปได้ประจักษ์ในคุณค่าได้ง่าย ด้วยการศึกษาเปรียบเทียบเชิงวิชาการกับผลงานอื่นๆ และด้วยเป็นการรับรู้ทางความงามด้วยตนเอง 10 อันดับที่ผู้เขียนจัดขึ้นอาจไม่ตรงกับ 10 อันดับของผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการรับรู้ทางด้านคุณค่าทางศิลปะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กับงานศิลปะของศิลปินทั่วไปได้


ภาพฝีพระหัตถ์ทั้ง 10 ภาพไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญแต่ประการใด


Home                      Main