ประเพณีแต่งานกับต้นไม้ของหมู่บ้านสทิงหม้อ  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
 ไม่ปรากฏว่ามีความเป็นมาอย่างอย่างไร  แต่ตกทอดปฏิบัติมานานตั้งแต่
สมัยปู่ย่าตายาย  จนถึงปัจจุบัน  โดยจะจัดขึ้นเฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยงของวันอังคาร
  และวันเสาร์เดือนใดก็ได้  แต่นิยมจัดในระหว่างเดือนหกถึงเดือนแปด

   
                   
     
HOME        MAIN
         ความเป็นมา            พิธีกรรม         ความเชื่อ