"การให้ทานไฟ" คือการทำบุญด้วยไฟ หรือการทำบุญด้วยความร้อน            เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ   มักจะทำกันในช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวมากเป็นพิเศษในตอนเช้าตรู่ของวันใดวันหนึ่ง ในเดือนอ้ายต่อเดือนยี่ เนื่องจาก   พระภิกษุสามเณรนุ่งห่มจีวรเพียงบางๆ ส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทางวัดและชาวบ้าน อุบาสก   อุบาสิกาจะทำความตกลงกันเป็นปีๆไป
 
 
MAIN         HOME