เนื่องจากผ้าเกาะยอเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยที่มี ลักษณะที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการดูแลรักษาผ้าเกาะยอจึงต้อง มีวิธีการที่ แตกต่างกันตามลักษณะของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผ้า ซึ่งการดูแลรักษาผ้าวิธีที่ดีที่สุดคือการทำความสะอาดผ้า การซักรีดที่ถูกวิธี
จะช่วยถนอมผ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

          ข้อแนะนำในการซักรีดผ้าเกาะยอที่ทอมาจากเส้นใยประเภทต่าง ๆ ดังนี้

          1. ฝ้าย สามารถซักในน้ำร้อนได้ และใช้ผงซักฟอกที่มีฟองมาก รีดได้ที่ อุณหภูมิสูง
          2.เรยอง เป็นใยสังเคราะห์ ที่มีความคงตัวสูง ไม่ค่อยยับ คืนตัวได้ดี เนื้อผ้าแข็งแรง ซักในน้ำร้อนได้และใช้สารซักฟอก ที่มี
ชนิดอ่อนหรือซักแห้ง ไม่ควรขยี้ ควรตากในที่ร่ม รีดได้ด้วยความร้อนปานกลาง ไม่จำเป็นต้องลงครามหรือฟอกขาวเพราะผ้าเรยอง
สีขาวไม่เหลือง ควรซักผ้าเรยองที่บอบบางด้วยวิธีซักที่แนะนำไว้สำหรับผ้าที่บอบบางโดยเฉพาะ
           3. ไนลอน ผ้าที่ทอมาจากเส้นใยไนลอนจะเรียบ จึงไม่ค่อยสกปรกและมีความยืดหยุ่นจึงเกือบจะไม่ต้องรีด แต่เนื่องจาก
ไนลอนสีขาวมักดูดสีจากผ้าสี จึงควรซักรวมกับผ้าขาวเท่านั้น เมื่อซัก หลาย ๆ ครั้ง ไนลอนสีขาวมักจะเหลืองจึงต้องฟอกขาว
ด้วยโซเดียมเพอร์บอเรต ซักด้วยมือดีที่สุด ให้บีบเอาน้ำออกบ้างแต่อย่าบิดผ้าเพราะจะทำให้เกิดรอยยับบนผืนได้
          4. โพลีเเอสเทอร์ ซักง่ายมากและเกือบไม่ต้องรีด วิธีซักแล้วแต่วิธีผลิตผ้าให้ขยี้ที่คอปกและข้อมือก่อนซักหรือแช่ ในผง
ซักฟอกที่มีเอนไซม์ ฟอกขาวผ้าสีขาว
          5. ไหมเทียม ทำความสะอาดด้วยการซักแห้ง หรือถ้าซักน้ำต้องซักด้วยมือ น้ำสบู่อุ่น ม้วนผ้าในผ้าเช็ดตัวเพื่อบีบเอาน้ำ
ออก รีดด้านในของผ้าในขณะที่ผ้ายังมี ความชื้น บริเวณที่ยับมากควรควรรีดรอยยับด้วยการรีดบนผ้าชื้น และควรซักผ้าไหม
ที่เปื้อนทันที เพราะเหงื่อไคลจะทำลายเส้นใยให้เสื่อมเร็วกว่ากำหนด
          6. ไหม ทำความสะอาดด้วยการซักแห้งในน้ำสบู่อุ่นๆ ม้วนผ้าในผ้าเช็ดตัว เพื่อบีบเอาน้ำออก รีดด้านในของผ้าในขณะที่ผ้า
ยังมีความชื้น บริเวณที่ยับมากควรรีดรอยยับด้วยการรีดบนผ้าชื้น ควรซักผ้าไหมที่เปื้อนทันที เพราะเหงื่อไคลจะทำลายเส้นใย
ให้เสื่อมเร็วกว่ ากำหนด
.


   

 

เอกสารอ้างอิง
พนัดดา เทพญา. ผ้าเกาะยอ จังหวัดสงขลา. สถาบันทักษิณคดีศึกษา. http://www.tsu.ac.th/ists/information/index.htm
(เข้าถึง 20 มีนาคม 2555)
รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ. 2538. ผ้าทอภาคใต้. สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
หนังสือผ้าไทยจังหวัดสงขลา : ผ้าทอสองนที ผ้าเนื้อดี... ผ้าทอเกาะยอ. 2554. สงขลา : เอสพริ้นท์ (2004). 

PREVIOUS