เรียงสีดอกไม้สวย     
  บนหยวกกล้วยกลีบใบตอง

  เป็นทิพย์กระทงท่อง  
  ทอดดวงไฟวิบไหวหวาน

  คืนเพ็ญเพียงผจง   
   ลอยกระทงลงล่องธาร

  คือสื่อซึ่งสืบสาน        
  สายเสน่ห์ประเพณี

  แทนคุณแม่คงคา      
  และบูชาแม่วารี

  หล่อเลี้ยงชีวิตนี้       
  ให้สำนึกนิรันดร์สมัย

  ผู้ประพันธ์ อดุล   จันทรศักดิ์
 
     
 
  ลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่  กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ  ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด  แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม
 
ประวัติความเป็นมา
ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
ความเชื่อเกี่ยวกับ
วันลอยกระทง
เหตุผลและความมุ่งหมาย
ในการลอยกระทง
กิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติ
ในวันลอยกระทง
กิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติ
ในวันลอยกระทง
 
HOME
เพลงวันลอยกระทง วิธีการทำกระทง