"ดูก่อนอานนท์ ความมีกัลยาณมิตร มีกัลยาณสหาย มีเพื่อนคบหาที่ดีเท่ากับเป็น
พรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว เพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตร...พึงหวังสิ่งนี้ได้คือ
เขาจักได้เจริญอริยอัษฎางคิกมรรค เขาจักทำได้มากซึ่งอริยอัษฎางคิกมรรค
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใด
ความมีกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค
แก่ภิกษุฉันนั้น"   พุทธพจน์ 2600 ปี                 
 
         
HOME        MAIN
ความหมาย