พระราชกรณียกิจ : ด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย

         

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย  ในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 และประเพณีอย่างยิ่งทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทรงปฏิบัตินับตั้งแต่เสด็จขึ้น
ครองราชย์สมบัติทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีต่อการดำรงความเป็นไทย  ได้พระราชทานแนวพระราชดำริว่า  ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีศิลปวัฒนธรรม  และถ้าเรารักษาศิลปวัฒนธรรมของเราไว้  ก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่ได้
อย่างมีเกียรติ  ทรงอธิบายไว้ว่า

 

           

  “ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นงานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและจิตใจ
  ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุ  ทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่น ๆ  ทั้งหมด
 และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยไว้ได้สืบไป”
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการอนุรักษ์  การสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรมและขนบประเพณีไทย  ทั้งในด้านที่เป็นวัตถุธรรมและที่เป็นนามธรรม
นานัปการดังสรุปได้เป็น  ๔  ด้าน 
                 
                                                                                        PREVIOUS     NEXT