ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ  และโบราณสถาน
 
 
                             ด้านการส่งเสริมการสืบทอดศิลปกรรมไทย
 
 
                             ด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย
 
 
                             ด้านการสืบทอดขนบประเพณี
 
 

พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  ให้จัดขึ้นในรัชกาลนี้

 
 
HOME         MAIN