พระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  ให้จัดขึ้นในรัชกาลนี้สรุปได้ว่ามี  ๔  ประเภท  ได้แก่

๑) พระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

อาทิ  พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  พระราชพิธีเปลี่ยน
เครื่องทรง  ๓  ฤดู  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  (พระแก้วมรกต)
  พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
พระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน  ณ พระเจดีย์บุษบก
โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร  พระราชพิธียกฉัตรยอดองค์
พระธาตุพนม  นอกจากนี้ยังมีการบำเพ็ญพระราชกุศล
ในวันสำคัญต่าง ๆ  ทางพระพุทะศาสนา

 

๒) พระราชพิธีในพระองค์  และพระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระบรมวงศานุวงศ์

พระราชพิธีในพระองค์  เช่น  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  พระราชพิธีฉัตรมงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  ส่วนพระราชพิธี
อันเนื่องด้วยพระบรมวงศานุวงศ์  เช่น  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  พระราชพิธีเนื่องในการประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอ  พระราชพิธีอันเนื่องด้วย
พระบรมศพและพระบรมอัฐิ  พระราชพิธีดังกล่าวบางพิธีการประกอบพิธี
ทั้งตามศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา

 

นอกจากนี้  ในรัชกาลนี้ยังมีการเฉลิมพระยศและสถาปนา
เจ้านายอีกหลายพระองค์ที่สำคัญ ๆ  เช่น  เฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินี  เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พ.ศ.  ๒๔๙๙  เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดา
  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช  กรมหลวงสงขลานครินทร์  เป็นสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  และเฉลิมพระนามา
ภิไธยสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี พ.ศ.  ๒๕๑๓  สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
 เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา  ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

และเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดลอีกครั้งใน  พ.ศ.  ๒๕๓๙  เพื่อให้สมบูรณ์
ตามโบราณราชประเพณี  มีพระปรมาภิไธยอย่างสังเขปว่า
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  พระอัฐม
รามาธิบดินทรเป็นสืบสานพระราชพิธี  และพิธีที่มีมา
แต่เดิมให้คงสืบไป

           
    PREVIOUS      NEXT