๔. ด้านการสืบทอดขนบประเพณี  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในความหมาย
และความสำคัญของขนบธรรมเนียม  ทรงส่งเสริมสนับสนุน
การสืบทอดประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตและประเพณีที่จัดขึ้น
ตามเทศกาลในรอบปีพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนขนบประเพณีเห็นได้จากพระราชพิธีและการ
พระราชกุศลต่าง ๆ  ที่โปรดเกล้าฯ  ที่จัดขึ้นนับแต่เสด็จ
ขึ้นครองราชย์สมบัติ  ซึ่งมีทั้งพระราชพิธีอันเนื่องด้วย
พระองค์  พระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
  ราชพิธีอันเนื่องด้วยบ้านเมือง  และการกุศลเนื่องใน
พระพุทธศาสนาพระราชพิธีและการพระราชกุศลดังกล่าว
บางอย่างเป็นพระราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณพระราชพิธี
บางอย่างยกเลิกปฏิบัติไปแล้ว  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ  ให้มีการ
พระราชพิธีที่จัดขึ้นใหม่ซึ่งประยุกต์จากประเพณีตะวันตก
โดยไม่ขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณของไทย 

   

พระราชพิธีและการกุศลในแต่ละปีนั้นมีมากมาย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นพระราชกรณีกิจ
สำคัญที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบ
พระราชพิธีด้วยพระองค์เอง หากมีพระราชภารกิจอื่น
 ก็จะทรงมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด
พระองค์หนึ่งเสด็จฯ แทน

                      
ที่มา : ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร. 2550, 22-23
PREVIOUS      NEXT