“แม่ซื้อ” เป็นวิธีการต่างๆที่บรรพบุรุษของเราคิดขึ้น
เพื่อปกป้องลูกหลานให้มีชีวิตที่ดี หลีกเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วย 
ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกเล็ก ๆของตนด้วย
ซึ่งทั้งหมดเป็นการสื่อให้เห็นถึงความรักจากรุ่นสู่รุ่น

 
           
           
           
         
           HOME        MAIN                      ความหมาย            ความสำคัญ                 พิธีกรรม            แม่ซื้อประจำวัน