วัดมัชฌิมาวาสวรวิหารหรือวัดกลาง อยู่ที่ถนนไทรบุรี เขตตำบลบ่อยาง    อำเภอเมืองสงขลา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย    เดิมชื่อวัดยายศรีจันทร์  ภายหลังมีผู้สร้างวัดเลียบขึ้นทางเหนือ    และวัดโพธิขึ้นทางใต้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดกลาง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๑      สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมาเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อเป็น    วัดมัชฌิมาวาส ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้า ฯ    ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
            ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว    และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์)    ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา    ได้บูรณะและสร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบันพร้อมด้วยศาลาการเปรียญ หอไตร ศาลาฤาษี และ
   กำแพงวัด

 
       HOME       MAIN
ประวัติ
โบราณวัตถุที่สำคัญ
ศาลาฤาษีดัดตน       รูปปั้นยักษ์            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส