แหล่งอ้างอิง

สงกรานต์ ศิลละมะ .2542. ตำนานคัมภีร์นกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนบรรณ

ชมรมนกกรงหัวจุกระยอง. 2553. ลักษณะทั่วไปของนกกรงหัวจุก.(ออนไลน์)สืบค้นจาก:   

             http://www.huajuckrayong.com/general(เข้าถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2554)

lovebird54 (นามแฝง). 2554. การดูแลนกกรงหัวจุกในแต่ละวัน...ทำไง. (ออนไลน์) สืบค้นจาก:              http://iam.hunsa.com/lovebird54/article/89265 (เข้าถึงวันที่ 4 ม.ค. 2555 )

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก. 2551. โรค…..สาเหตุอาการ…..การป้องกันและการรักษา.              (ออนไลน์)สืบคนจาก:http://www.nokkronghuajuckthai.com/modules.php?name

              =Content&pa=showpage&pid=3