โปรดให้ก่อตั้ง  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ขึ้นเมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๒๓  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๔  มีแผนกต่าง ๆ  ๒๒  แผนก  ส่วนมากเหมือนกับที่สอน  ณ โรงฝึกศิลปาชีพ  สวนจิตรลดา  มีบางแผนกที่แปลกออกไป  เช่น  แผนกเป่าแก้ว  แผนกสานผักตบชวา  แผนกขนมไทย  แผนกปั้นและหล่อทองเหลือง  แผนกถักนิตติ้ง  แผนกช่างเครื่องยนต์  แผนกศิลปะประดิษฐ์  และแผนกเกษตรกรรม  เป็นต้น
                นอกจากนี้  ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ขยายงานก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพในภาคอื่น ๆ  ขึ้นอีก  เช่น  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ  จังหวัดลำปาง  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  จังหวัดสกลนคร  ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส  แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  อ่างทอง  หัวหิน  และในพุทธศักราช  ๒๕๔๐  สมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินีนาถ  มีพระราชเสาวนีย์ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งล่าสุดที่เกาะเกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยโปรดให้มีกิจกรรมศิลปาชีพควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมในพื้นที่เพื่อที่ราษฎรจะได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่น  ตลอดจนมีพระราชประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย  และเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาค  จัดให้มีพิพิธภัณฑ์  อาคารจัดแสดง  และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โรงฝึกงานแผนกต่าง ๆ  หมู่บ้านศิลปาชีพ  ๔  ภาค

   
         
  
         

ในปัจจุบันมีสมาชิกศิลปาชีพอยู่ทั่วประเทศกว่า  ๕๐,๐๐๐  คน  การฝึกอบรมและการผลิตมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเก่าแก่โบราณและเป็นเอกลักษณ์ของไทย  เพื่อสืบทอดให้งดงามยั่งยืนสืบไป  เช่น  ถมเงิน  ถมทอง  คร่ำเงินคร่ำทอง  ปักซอยแบบไทย  จักสานย่านลิเภา  ทอผ้าไหม  มัดหมี่         แพรวา  และจก  เป็นต้น

PREVIOUS    NEXT