๘.  อวิหิสา  คือ  การไม่เบียดเบียนหรือบีบคั้นกดขี่ผู้อื่น รวมไปถึงการไม่ใช้อำนาจ
ไปบังคับหรือหาเหตุกลั่นแกล้งคนอื่นด้วย  เช่น  ไม่ไปข่มเหงรังแกผู้ด้วยกว่า 
ไม่ไปข่มขู่ให้เขากลัวเรา  หรือไปบีบบังคับเอาของรักของหวงมาจากเขา  เป็นต้น 
นอกจากไม่เบียดเบียนคนด้วยกันแล้ว  เรายังไม่ควรเบียดเบียนธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  และสัตว์อีกด้วย  เพราะมิฉะนั้นผลร้ายจะย้อนกลับมารสู่เราและสังคม 
อย่างที่เห็นในปัจจุบันจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ
   ๙.  ขันติ  คือ  ความอดทน  หมายถึง  ให้เราอดทนต่อความยากลำบาก  ไม่ท้อถอย 
และไม่หมดกำลังกายกำลังใจที่จะดำเนินชีวิต  และทำหน้าที่การงานต่อไปจนสำเร็จ 
รวมทั้งไม่ย่อท้อต่อการทำคุณงามความดี  ความอดทนจะทำให้เราชนะอุปสรรค
ทั้งปวงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่  และจะทำให้เราแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้น
   ๑๐.  อวิโรธนะ  คือ  ความยุติธรรม  หนักแน่นถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก 
ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูดอารมณ์  หรือลาภสักการะใด ๆ  ทั้งในทางนิติธรรม
 คือ  ระเบียบแบบแผนหลักปกครอง  หรือในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
ก็ไม่ประพฤติให้ผิดทำนองครองธรรม  กล่าวคือให้ทำอะไรด้วยความถูกต้อง 
มิใช่ด้วยความถูกใจ

   
   
NEXT
   
   
   
           
     
HOME              MAIN
ความหมาย
หลักราชธรรม ๑๐
สาระ