จะเห็นได้ว่า  หลักธรรมทั้ง  ๑๐  ข้อ  หรือทศพิธราชธรรมนี้มิใช่ข้อปฏิบัติ
ที่ยากจนเกินความสามารถของคนธรรมดาสามัญที่จะทำตามได้  หลาย ๆ  ข้อก็เป็น
สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้ว  จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  แต่หากเรามีความตั้งใจจริง 
หลักธรรมดังกล่าวก็จะเป็นทุนที่ช่วยหนุนนำให้เราได้พัฒนาชีวิตไปสู่ความดีงาม 
ความมั่นคงและความสำเร็จที่เราปรารถนาทุกประการ  ข้อสำคัญยังเป็นการ
น้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา  ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติอีกด้วย

   
   
  
   
   

  เอกสารอ้างอิง

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ – เพลงทศพิธราชธรรม  http://www.youtube.com/watch?v=tkYgVhXZl-c
(เข้าถึง 25 ตุลาคม 2556)

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ทศพธราชธรรม  http://th.wikipedia.org/
wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%
E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%
98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

(เข้าถึง 20 พฤศจิกายน  2556)

อมรรัตน์ เทพกัมปนาท. 2550. ทศพิธราชธรรม : ธรรมของพระราชา
 ข้อปฏิบัติที่คนธรรมดาก็ทำได้. วัฒนธรรมไทย. 47(1) : 6-7.

 

   
     
HOME              MAIN
ความหมาย
หลักราชธรรม ๑๐
สาระ