ทศพิธราชธรรม : ธรรมของพระราชา ข้อปฏิบัติที่คนธรรมดาก็ทำได้

ทศพิธราชธรรม  เป็นหนึ่งในหลักราชธรรมหรือธรรมะสำหรับพระราชามหากษัตริย์ 
ที่ต้องทรงปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรม ๑๐ ประการ  ที่หลายคน
อาจจะรู้สึกว่า  ธรรมดังกล่าวเป็นของสูงหรือไกลตัว  และควรจะเป็นเรื่องของ
พระราชาหรือผู้นำในระดับสูงเท่านั้น  แต่โดยแท้จริงแล้ว  แม้ทศพิธราชธรรม
                จะได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมหรือคุณสมบัติที่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตั้งแต่พระมหากษัตริย์ 
ผู้ปกครองรัฐ  หรือผู้นำประเทศจะพึงปฏิบัติแต่บุคคลธรรมดาเช่นเรา ๆ  ท่าน ๆ
ก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน  เพราะนอกจากจะเป็นหนทางไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้ว  ยังได้ชื่อว่าได้ดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทดังที่ 
ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย
ปฏิบัติตามพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย  ซึ่งแนวทางใน
การปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมในระดับประชาชนเช่นเรา  ควรจะเป็นเช่นไร
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทวงวัฒนธรรมขอเสนอแนวคิด
อีกทางหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
 ๑.  ทาน  คือ  การให้  นอกเหนือจากการบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้
 ผู้ด้วยโอกาส  และผู้ตกทุกข์ได้ยากตามที่เราทำอยู่เสมอแล้ว  เราก็อาจจะให้น้ำใจ
แก่ผู้อื่นได้  เช่นให้กำลังใจแก่ผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์  ให้ข้อแนะนำที่เป็นความรู้
แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้รอยยิ้มและปิยวาจาแก่ญาติพี่น้อง 
เพื่อนฝูง  รวมถึงบุคคลที่มารับบริการจากเรา  เป็นต้น

NEXT

   
   
  
   
     
HOME              MAIN
ความหมาย
หลักราชธรรม ๑๐
สาระ