นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งจักรีบรมราชวงศ์ นอกจากพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ
นานัปการอันนำมาซึ่งความวัฒนาถาวรแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎรสมดังพระปฐม
บรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”
แล้วพระองค์ยังทรงเปีòยมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในการอนุรักษ์และ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างเหมาะสมในวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะ
การฟื้นฟูพระราชประเพณีที่ทรงคุณค่าขึ้น ซึ่งพระราชประเพณีเหล่านั้นนอกจากจะไม่ขัดกับสภาวการณ์
ที่แปรเปลี่ยนไปในกระแสโลกาภิวัตน์ดังเช่นปัจจุบันแล้ว ยังสามารถอวดอัตลักษณ์ไทยให้ปรากฏ
แก่สายตาสากลโลกได้อย่างสมภาคภูมิอีกด้วย
 
 
 
 
     
  การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค  พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญ พระราชพิธีมงคลสมัยครบรอบการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ปี  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖  รอบ
  พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
     
 
HOME      MAIN