วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2489 และในเวลาต่อมารัฐบาลไทย
ได้น้อมเกล้าจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ปวงพสกนิกรชาวไทยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม
ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึก
                                               ที่มา : สุวิชา.2539,58
     ประวัติความเป็นมา      พิธีบรมราชาภิเษก      การจัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองในอดีต
เครื่องเบญจกกุธภัณฑ
การจัดกิจกรรมในวันฉัตรมงคล
 
                      MAIN                 HOME