ประเพณีลงเลเป็นประเพณีถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยในงานประเพณีจะมีการทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและโอปาติกะหรือวิญญาณทั้งหลาย ซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธาน และ
จะมีการทำแพบนเพจะทำเป็นบ้านเพื่อลอยสู่ทะเล โดยมีความเชื่อว่าจะนำความทุกข์หรือสิ่งไม่ดี
ลอยไปกับทะเล ซึ่งในอดีตการไปทำบุญต้องไปทำบุญบริเวณทะเลและจะมีการค้างคืนใน
บริเวณพิธี โดยชาวบ้านจะสร้างกระท่อมหรือขนำเล็กๆสำหรับพักผ่อนซึ่งเวลากลางคืนชาวบ้าน
จะมี กิจกรรมรื่นเริงและร่วมกันรับประทานอาหารและของหวานต่างๆตลอดจนมีการละเล่น
พื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

ที่มา : ประเพณีลงเล.  http://www.m-culture.in.th/

 

ประเพณีลงเลเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ไม่สามารถรู้ได้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
 แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด คือ เดือน ๘ สมาชิกในชุมชนและญาติพี่น้องที่แยกย้ายถิ่นไปทำมาหากิน
ที่อื่นๆจะพากันเดินทางกลับมายังถิ่นฐาน เพื่อประกอบพิธีนี้ โดยมีความเชื่อว่านำความทุกข์
หรือสิ่งไม่ดีทั้งหลายลอยไปกับทะเล เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปจากหมู่บ้าน ปล่อย
เคราะห์กรรม สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ลอยไปกับทะเล ห่างไกลสิ่งไม่ดีไม่ร้ายทั้งหลาย
 ถ้าปีไหนไม่ได้ทำพิธีลงเล จะเกิดอาเภทในหมู่บ้าน หรือคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ทำพิธี
 (ชายหาดซึ่งคนมุสลิมอาศัยอยู่) เช่น จะเห็นเหมือนเป็นวิญญาณร้องโหยหวน บางทีก็คน
ในหมู่บ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วย ถือเป็นสัญญาณเตือน ต้องรีบทำพิธีลงเลเพื่อแก้เคราะห์กรรมที่เกิดขึ้น
(pakariah วันที่ 13 มิถุนายน 2556)

   
                Home      Main                      Next