ประเพณีลงเล
พิธีกรรม
เป็นการแสดงออกทางสังคมที่ถูกจัดระเบียบอย่างมีแบบแผนและมีความหมาย 
การประกอบพิธีกรรมไม่ใช่สิ่งบังเอิญหากแต่มีการกำหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอน
ไว้อย่างชัดเจน พิธีกรรมวางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาในพลังอำนาจเหนือ
ธรรมชาติหรือผี  อันเป็นคติความเชื่อของผู้คนในดินแดนสยามประเทศมาแต่
โบราณ  คำว่าผีไม่ได้หมายถึงวิญญาณหรือผี  หากแต่หมายถึงอำนาจเหนือ
ธรรมชาติที่มนุษย์ควบคุมได้ได้ พิธีกรรมคือสะพานเชื่อมโยงระหว่างมโนสำนึก
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติและสิ่งอันเป็นสามัญ  ทั้งยังยึดโยง
โลกแห่งวิญญาณหรือเมืองฟ้าเมืองบนกับโลกมนุษย์หรือเมืองดินไว้
ณ พื้นที่และห้วงเวลาเดียวกัน
    ปลายด้ามขวานของประเทศไทย  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงพบพิธีกรรม
ของกลุ่มชาวพุทธอีกพิธีกรรมหนึ่งที่ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
 เรียกกันว่า  “พิธีลงเล”  หรือ  “พิธีลงทะเล”


ที่มา : พัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎ. 2557, 53.

 

 

ที่มา : ประเพณีลงเล.  http://www.m-culture.in.th/
                Home       Main                              Next