ONLINE  EXHIBITIONS
                                             
 
                    นิทรรศการออนไลน์ ปี 2558
เชิดชูสถาบัน
 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความเป็นอยู่ การละเล่น

 

 
 
               
 
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ
         
                      โนราแขก
        ประเพณีลงเล  
 
     
 
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์รูปบุคคล
ของพระอัครศิลปิน

 

                     ผ้าทอพุมเรียง  
 
         
 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

           นิทรรศการออนไลน์ ปี2559  
                นิทรรศการออนไลน์ ปี2557  
                นิทรรศการออนไลน์ ปี2556  
               นิทรรศการออนไลน์ ปี2555  
         
 นิทรรศการออนไลน์ ปี2554
 
         
 นิทรรศการออนไลน์ ปี2553
 
         
 นิทรรศการออนไลน์ ปี2552
 
         
 นิทรรศการออนไลน์ ปี2551
 
               นิทรรศการออนไลน์ ปี2550  
นานาสาระ
       
             
 
     
   จุลกฐิน ตำนานการทอดกฐินที่ควรสืบสาน                           พิธีโกนจุก       
 
       
 

อักษรและภาษา
มรดกภูมิปัญญาของคนไทย

                   กระยาสารท      
 
 
 
Contact Information: งานเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
                                                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email to: Web Master