ที่มา : งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  https://www.google.co.th/search?newwindow=1&site
 
 

นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เสด็จถึงถวัลราชสมบัติ
 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  เป็นต้นมาตราบจนปัจจุบัน  เป็นเวลายาว
นานถึง  ๖๔  ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญ
พระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรม  จักรวรรดิวัตรธรรม  ราชสังคมหวัตถุธรรม และธรรมอื่น ๆ 
อีกนานาประการ  ทรงอุทิศกำลังพระวรกาย  กำลังพระปัญญา  และกำลังพระราชทรัพย์
ในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยด้วยน้ำพระราช
หฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเอื้ออาทรทวยราษฎร์โดยถ้วนหน้า  พระองค์ทรงเป็น
มิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย  ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และมีความกตัญญูรู้คุณที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ
พัฒนาประเทศ  ขจัดทุกข์ผดุงสุขแก่ราษฎร์โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบากหรือ
อุปสรรคใด ๆ  ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกศาสนา  ต่างได้พึ่งพระบารมี  อยู่ใต้ร่มพระบรม
โพธิสมภารด้วยความร่มเย็นเป็นสุข  และด้วยความจงรักภักดี  พระองค์จึงเปรียบเสมือน
ฉัตรแก้วร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตลอดมา

 
           
    มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี ประเทศต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยือน 
   
 
Home        Main
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ     
    มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุข
ของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมา
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี