เสด็จออกทรงรับพระประมุขต่างประเทศที่เสด็จฯ มาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

ที่มา : งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  https://www.google.co.th/search?newwindow=1&site

 
 

     มหัศจรรย์ประการที่  ๓  คือ  มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  ซึ่งนอกจากควรจารึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยแล้ว  ยังควรจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลกด้วย
     มหัศจรรย์นั้นก็คือ  การที่พระประมุขของประเทศต่าง ๆ  และพระราชวงศ์ซึ่งเป็นผู้แทน
พระองค์  ได้เสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จมาทรงร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี  ย่อมแสดงว่า 
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แผ่ไพศาลไปในนานาประเทศโดยเฉพาะ
มิตรประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข  ต่างชื่นชมและประทับพระราชหฤทัยใน
พระเกียรติคุณ  ประปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจ  และพระราชจริยวัตร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย

 
 
  
 

ที่มา : "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" http://www.haii.or.th/wiki84/index.php/


     การที่พระมหากษัตริย์ต่างประเทศต่างทรงยินดีมาร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น  วิเคราะห์ได้ว่า  เหตุผลสำคัญ  คือ  ไทยเป็นประเทศที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับประเทศเหล่านั้นนับได้ว่ามีวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน 
อีกทั้งพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมใน
นานาประเทศทั่วโลก
  ดังปรากฏว่า  หน่วยงานระดับนานาชาติได้แก่  องค์การสห
ประชาชาติ  หรือ  หน่วยงานระดับประเทศเป็นจำนวนมาก  เช่น  องค์การบรัสเซลล์ยูเรกา 
ซึ่งจัดแสดงผลงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมนานาชาติทุกปี  Next

       
    มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี ประเทศต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยือน 
   
 
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ     
    มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุข
ของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมา
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี