ที่มา : งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  https://www.google.co.th/search?newwindow=1&site

 
 

    พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไพศาลเกริกก้องไปในนานาประเทศ
ทั่วโลก
  ประกอบกับพระเกียรติคุณที่ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ  พระราชดำเนินไปทรง
กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศอย่างแน่นแฟ้นดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  จึงน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่พระมหากษัตริย์  พระประมุขของประเทศต่าง ๆ  ทรง
ยินดีรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช  ๒๕๔๙  นับเป็นมหัศจรรย์แห่งพระราช
ไมตรีเป็นที่แซ่ซ้องสาธุการไปในนานาประเทศทั่วโลก
พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุขของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จ
พระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปีของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล  ณ พระที่
นั่งอนันตสมาคมทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
ราชนาวิกสภาและหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๔๙  และ
ร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำ  ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร  วันอังคารที่  ๑๓ 
ถุนายน  ๒๕๔๙  มีรายพระนามดังนี้
     ๑.  สมเด็จพระราชาธิบดี  อัลซานัล  โบลเกียห์  มิซซัดดิน  วัดเดาละห์  และสมเด็จ
พระราชินี  ราชาอิสตรี  เป็งงีรันอานัก  ฮัจญะห์  เซาเลฮา  แห่งบรูไน  ดารุสซาลาม
     ๒.  สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่  ๑๖  กุสตาฟ  และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราช
อาณาจักรสวีเดน
     ๓.  สมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่  ๓  แห่งสวาซิแลนด์และเจ้าหญิงลาตูเบ  พระชายา 
แห่งสวาซิแลนด์

 
 

Next

 
       
    มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี ประเทศต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยือน 
   
 
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ     
    มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุข
ของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมา
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี