ที่มา : งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  https://www.google.co.th/search?newwindow=1&site
 
 

     มหัศจรรย์ประการที่  ๒  มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ  ขณะที่ข้าราชการและ
ประชาชนนับแสนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ มณฑลพิธีลานพระที่นั่งอนันตสมาคม 
และลานพระบรมรูปทรงม้า ตลอดไปจนถึงถนนราชดำเนินนั้นแสงแดดแผดจ้าและอากาศ
ร้อนจัด  แต่เมื่อรถพระที่นั่งแล่นเข้าสู่บริเวณมณฑลพิธีท้องฟ้าเริ่มมีเมฆหนาแน่น  ครั้งเมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรากฏพระองค์  ณ สีหบัญชร  แดดที่เคยแผดจ้าก็ร่มลง
ทันทีทันใดมีสายลมโชยเข้าสู่บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมและทั่วบริเวณ  คลายความ
ร้อนเปลี่ยนเป็นเย็นสบาย

 
 
 
 

ที่มา : กุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ. 2553, 8

 

 
           
    มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี ประเทศต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยือน 
   
 
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ     
    มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุข
ของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมา
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี