ประเทศต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน  มีดังนี้

 
 

   วันที่  ๑๔  มิถุนายน-๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา  รัฐฮาวาย  แคลิฟอร์เนีย  กรุงวอชิงตัน  ดี.ซี.
 นิวยอร์ก  รัฐแมสซาชูเซ็ท  นครซานฟรานซิสโก
   วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
  เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหราชอาณาจักร
   วันที่  ๑๙ – ๒๓  กรกฏคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยือนสหราชอาณาจักร
   วันที่  ๒๓ – ๒๖  กรกฏาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไป
ประทับที่นครโลซานน์เพื่อเตรียมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศเยอรมนี
   วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   วันที่  ๒๒ – ๒๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส
   วันที่  ๒๙ – ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
   วันที่  ๖ – ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
   วันที่  ๑๙ – ๒๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยือนประเทศนอร์เวย์
   วันที่  ๒๑ – ๒๔  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เยือนราชอาณาจักรสวีเดน
   วันที่  ๒๘  กันยายน – ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอิตาลี
         Next

 
 

ที่มา : กุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ. 2553, 7

   
   
   
    มหัศจรรย์แห่งความจงรักภักดี ประเทศต่าง ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยือน 
   
 
มหัศจรรย์แห่งพระบรมเดชานุภาพ     
    มหัศจรรย์แห่งพระราชไมตรี  พระประมุขและพระราชวงศ์ผู้แทนพระองค์พระประมุข
ของประเทศต่าง ๆ  ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมา
ทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี